• Lietuvių
 • English
 • Русский
 • Latviešu
info@afr.lt +370 683 35940

Valdybos narys - valstybės tarnautojas, LTG INFRA

Aplikuoti iki: 2022-10-05

Miestas: Vilnius

Alliance for Recruitment yra didžiausia personalo paieškos ir atrankos kompanija Baltijos šalyse pagal sėkmingai įdarbintų kandidatų skaičių, atrankos konsultantų skaičių ir augimo tempą. Esame tiksliai ir greitai dirbanti atrankos ekspertų komanda turinti patirties skirtingose verslo srityse.

AB „LTG Infra“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (GTK) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

Bendrovės strateginių projektų portfelyje yra tokie projektai kaip geležinkelių tinklo elektrifikacija ir reelektrifikacija, Intermodalinių terminalų modernizavimas, eismo valdymo modernizavimas ir kt. bei vienas iš prioritetinių ES transporto projektų, pagrindinis TEN-T koridoriaus „Šiaurės jūra – Baltija“ projektas- „Rail Baltica“.

Bendrovėje- apie 2500 darbuotojų.

Darbo aprašymas: 

AB „Lietuvos geležinkeliai” skelbia atranką užimti patronuojamosios bendrovės AB „LTG Infra“ valdybos nario – valstybės tarnautojo pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai.

Valdybos nario kompetencijų sritis - regioninė ir nacionalinė transporto politika.

AB „LTG Infra“ internetinė svetainė: https://ltginfra.lt

AB „LTG Infra“ veiklos rezultatai:  https://ltginfra.lt/veiklos-rezultatai

AB „LTG Infra“ strategija: https://ltginfra.lt/veiklos-strategija

Lūkesčių raštas: Lūkesčių raštas AB "Lietuvos geležinkeliai"  

Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai. Siekiant užtikrinti gerosios valdysenos praktiką, tinkamą akcininko interesų atstovavimą bei nepriklausomų narių turimų kompetencijų teikiamą pridėtinę vertę, valdybos nariai atrenkami tokia sudėtimi: 2 valdybos nariai deleguojami patronuojančios bendrovės, 1 valdybos narys - valstybės tarnautojas, 2 valdybos nariai - nepriklausomi.

Valdybos darbo preliminari pradžia - 2023.01.02

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015.06.17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organų atrankos aprašu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr  (toliau - Vyriausybės patvirtintas aprašas);
 2. AB „LTG Infra“ įstatais;
 3. AB „Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupės bendrovių AB „LTG Cargo”, AB „LTG Infra”, UAB „LTG Link” valdybos narių – valstybės tarnautojų ir patronuojančios bendrovės deleguojamų narių atrankos aprašu.

Atranką vykdys LTG dukterinių bendrovių akcininko atstovo valdybos narių (valstybės tarnautojų ir patronuojančios bendrovės deleguojamų narių) atrankai sudaryta komisija. Rekomendacijas susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia LTG S Skyrimo ir atlygio komitetas.

Atrankos būdas: pokalbis

Reikalavimai: 

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eit atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.3. per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.4. turi būti nepriekaištingos reputacijos;

1.5. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);

2.2. strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;

2.3. įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;

2.4. puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

3. Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis:

3.1. Strateginio nacionalinio ir regioninio transporto sektoriaus tikslų bei reguliavimo principų išmanymas;

3.2. Darbo patirtis kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose.

Įmonė siūlo: 

Kandidatuojant pateikiami dokumentai:

 1. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr.1 );
 2. Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr.2);
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Motyvacinis laiškas laisva forma;
 5. Atrankos komisijos prašymu, gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato atitikimą nurodytiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Terminai ir kontaktai

 • Dokumentų pateikimo terminas - iki 2022m. rugsėjo 28d. įskaitytinai.
 • Kandidatuojančių į bendrovės valdybos nario – valstybės tarnautojo poziciją dokumentus prašome siųsti personalo paieškos ir atrankos agentūrai „Alliance for Recruitment“ el. paštu km@afr.lt laiško temoje nurodant „Atranka į „Atranka į AB „LTG Infra“ valdybos narius.
 • AB „Lietuvos geležinkeliai” kontaktinis asmuo: Personalo valdymo ir atrankų partnerių vadovė Brigita Valenčienė, tel. +370 61578829, el. paštas: brigita.valenciene@ltg.lt.
 • UAB „Alliance Recruitment“ kontaktinis asmuo: vyresnioji konsultantė Kristina Mėlynytė, tel. +370 68644963, el. paštas: km@afr.lt.
 • Visų kandidatų į valdybos narius pateiktos informacijos konfidencialumas bus užtikrintas.

PRIEDAI:

 1. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. - Priedas Nr. 1 ir Nr. 2
 2. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija. - Priedas Nr. 1 ir Nr. 2
 3. Valdybos nario veiklos sutarties projektas (galimi sutarties nuostatų pakeitimai, atsižvelgiant į sutarties pasirašymo metu galiosiančius teisės aktų reikalavimus (dėl atlygio už valdybos nario veiklą ir kt.), su galutine versija bus supažindinta po sprendimo išrinkti (paskirti) kandidatą valdybos nariu). Priedas Nr. 3
Darbo užmokestis: 

Už darbą valdyboje atlygis bus nustatomas vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Pozicija:
Senior Recruitment Consultant
Tel. Nr.:
El. paštas:
Miestas:
Vilnius

AR NORITE PALIKTI SAVO GYVENIMO APRAŠYMĄ ATEIČIAI?


Tiesiog palikite savo kontaktus mūsų duomenų bazėje, kad atsiradus potencialiems pasiūlymams, susisiektume su Jumis tiesiogiai. Įkelkite savo CV arba LinkedIn duomenis.

Svetainių kūrimas ir globa, strategija internete: WEB Partners

Apply now

Failas turi būti mažesnis nei 64 MB.
Leidžiami failų tipai: pdf doc docx.

Kandidatuok

Failas turi būti mažesnis nei 64 MB.
Leidžiami failų tipai: doc docx pdf.

Применить сейчас

Failas turi būti mažesnis nei 64 MB.
Leidžiami failų tipai: pdf doc docx.
Scroll to Top